Geriatria

 

 

Szpital realizuje projekt pn. „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych”.

Przedmiotowy projekt polega na przebudowie pomieszczeń na I piętrze budynku „A” SPWSZ w Szczecinie na potrzeby oddziału geriatrycznego i Przewlekle Chorych oraz przebudowę pomieszczeń w sąsiedztwie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach na potrzeby nowego węzła komunikacji pionowej, obejmującego żelbetową klatkę schodową i dźwig szpitalny. W ramach projektu planowany jest także zakup niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu medycznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii. Wpłynie to na skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu i zmniejszenie ryzyka jego powrotu do szpitala, co powinno przełożyć się na skrócenie czasu oczekiwania innych pacjentów na udzielenie świadczenia. Pacjenci z województwa zachodniopomorskiego będą mieli usprawniony dostęp do kompleksowej opieki geriatrycznej. Poprawie ulegnie jakość i skuteczność opieki geriatrycznej nad pacjentem w podeszłym wieku.


Potrzeba realizacji projektu istnieje od wielu lat. Oddział Geriatrii i Przewlekle Chorych znajduje się w budynku „A” na terenie SPWSZ w Szczecinie, który od bardzo długiego czasu nie podlegał gruntownym remontom. Konieczność modernizacji budynku wynika z niedostosowania obiektu do obowiązujących wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i urządzenia szpitala. Aktualnie oddział korzysta z mocno wyeksploatowanego sprzętu i wyposażenia, które jest pozostałością po innych oddziałach. Ogólny stan pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy określany jest jako zły. Pomieszczenia wymagają gruntownego remontu w zakresie wykończenia wnętrz oraz wyposażenia instalacyjnego. Klatka schodowa znajduje się w środkowej części projektowanego oddziału, w holu ogólnodostępnym. Klatka ta nie spełnia obecnych przepisów w zakresie wymagań użytkowych i ewakuacyjnych: jest drewniana, nieobudowana, schody są zabiegowe, biegi są za wąskie, brak jest urządzeń służących usuwaniu dymu. Konieczna jest całkowita przebudowa klatki schodowej. Konieczne jest dobudowanie dźwigu. Sale chorych nie posiadają infrastruktury sanitarnej, dostęp do łóżka pacjenta z trzech stron jest praktycznie niemożliwy (co znacząco utrudnia prowadzenie rehabilitacji przy łóżku). Potrzeby nie zostały zaspokojone z powodu braków środków na realizację inwestycji. Szpital zabezpieczał jedynie bieżące remonty i konserwacje, pozwalające na bezpieczne użytkowanie pomieszczeń, zgodnie ze specyfiką prowadzonej w nich działalności leczniczej.

Korzyści dla użytkowników infrastruktury związane z realizacją projektu:
- zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej,
- podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii,
- skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, a także zmniejszenie ryzyka jego powrotu do szpitala,
- poprawa warunków bytowych pacjentów,
- poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- poprawa efektywności organizacji pracy personelu medycznego.

Projekt został już rozpoczęty (pierwsze prace zostały wykonane w 2015 r.). Planowany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2018 r.

Wartość projektu: 6 837 999,00 zł
w tym środki wspólnotowe: 5 120 000,00 zł
w tym środki z budżetu państwa: 639 999,99 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz z budżetu państwa. Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij