Nefrologia i Neurologia

 

Szpital realizuje projekt pn. Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego; Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2018 r. – 2020 r.
Wartość projektu: 45 412 370,00 zł
w tym środki wspólnotowe: 31 760 00,00 zł
w tym środki z budżetu państwa: 3 969 999,97 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej oraz podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii, nefrologii, chorób wewnętrznych i nadciśnienia tętniczego. Efektem realizacji projektu będzie skrócenie czasu pobytu pacjenta w Szpitalu i zmniejszenie ryzyka jego powrotu do szpitala (głównie poprzez zastosowanie nowych metod leczenia, włączenie rehabilitacji, lepszą diagnostykę), co powinno przełożyć się na skrócenie czasu oczekiwania innych pacjentów na udzielenie świadczenia. Pacjenci z województwa zachodniopomorskiego będą mieli usprawniony dostęp do kompleksowej opieki nefrologicznej, neurologicznej, chorób wewnętrznych. Wszyscy pacjenci po leczeniu szpitalnym będą objęci opieką w ramach Poradni Nadciśnienia Tętniczego, Poradni Neurologicznej, Poradni Nefrologicznej.

Budynek będzie połączony łącznikiem z bardzo dobrze wyposażonym Centrum Diagnostycznym, Blokiem Operacyjnym (w którym wykonywane są m.in. przeszczepy) - co zapewnieni cały proces terapeutyczny w jednym podmiocie. Korzyści dla użytkowników infrastruktury związane z realizacją projektu są następujące: zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej, podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych, skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, a także zmniejszenie ryzyka jego powrotu do szpitala, poprawa warunków bytowych pacjentów, poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, efektywność organizacji pracy personelu medycznego. Lepsze warunki bytowe, rehabilitacji, przystosowania do funkcjonowania w warunkach domowych wpłynie na szybszy powrót do zdrowia pacjentów, a tym samym na skrócenie czasu pobytu w szpitalu i na obniżenie kosztów opieki zdrowotnej. Skuteczniejszy proces terapeutyczny w trakcie prowadzonego leczenia szpitalnego przyczyni się do zmniejszenia liczby pacjentów powracających w oddziały. Planuje się wdrożenie m.in. przeszczepów wyprzedzających zamiast dializ, korzystanie z poradni zamiast hospitalizacji, telemedycyny, itd. Inwestycja przyczyni się do szybszego powrotu do zdrowia oraz przyspieszenia powrotu do pracy pacjentów. Inwestycja przewiduje zabezpieczenie warunków rehabilitacji chorych z udarami mózgowymi przystosowującej do funkcjonowania w domu i prowadzenia samodzielnej rehabilitacji, co pozwoli na szybszy powrót pacjentów do pracy. Przeszczepy wyprzedzające pozwolą na uniknięcie rent i rezygnację z ról społecznych i zawodowych. Rehabilitacja będzie także prowadzona podczas dializowania pacjentów. Centralizacja oddziałów i poradni w jednym obiekcie pozwoli na zwiększenie efektywności i poprawę organizacji pracy personelu, głównie lekarzy (obecnie jednostki te znajdują się w kilku obiektach oddalonych jeden od drugiego po kilkaset metrów).

Nowy budynek będzie łącznikiem skomunikowany z Centrum Diagnostyki SPWSZ, co wyeliminuje konieczność dowozu pacjentów karetką na badania, znacznie przyspieszy i ułatwi ich transport, a tym samym pozwoli dużo lepiej zorganizować pracę pielęgniarek. Zapewniony zostanie dostęp do łózka pacjenta z trzech stron w trakcie czynności pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, powstanie możliwość manewrowania łóżkiem w pokoju, na korytarzu, swobodnego wyjazdu łóżkiem z pokoju (na dzień dzisiejszy znacząco utrudniona jest możliwość opieki na osobą niepełnosprawną i bez kontaktu, co zmieni się po realizacji projektu). Nowoczesna stacja dializ na jednym poziomie pozwoli na lepszy podział pracy, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy pomieszczeniami. W związku z realizacją projektu ulegną poprawie warunki bytowe pacjentów (mniejsza liczba chorych na salach, bezpośredni dostęp do węzłów sanitarnych, łatwiejszy dostęp do chorego w przypadku rehabilitacji przyłóżkowej), co ma niewątpliwy wpływ na stan zdrowia pacjenta i szybkość powrotu do zdrowia.

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij