07
06.2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.

Drukuj

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
z siedzibą w Szczecinie, ul. Arkońska 4
ogłasza
K O N K U R S O F E R T
w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.

Przedmiot konkursu:
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej, porad specjalistycznych oraz dyżurów medycznych w oddziałach, poradniach i pracowniach SPWSZ, w specjalności:

     1. Anestezjologia i intensywna terapia
     2. Chirurgia naczyniowa – lokalizacja Sokołowskiego 11, Szczecin
     3. Choroby wewnętrzne
     4. Choroby zakaźne
     5. Endokrynologia
     6. Gastroenterologia
     7. Laryngologia
     8. Medycyna ratunkowa
     9. Neurochirurgia
     10. Neurologia
     11. Onkologia – lokalizacja Sokołowskiego 11, Szczecin
     12. Pediatria
     13. Radiologia i diagnostyka obrazowa– lokalizacja Arkońska 4, Szczecin
2. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę w Poradni Endokrynologicznej

Udzielający zamówienia dopuszcza oferty od lekarzy w trakcie specjalizacji.
Kryteriami oceny ofert będą :
1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
2. kwalifikacje oferenta
3. cena

Umowy zostaną zawarte na okres do 22 miesięcy.

Oferty należy składać w Sekretariacie SPWSZ w Szczecinie, ul. Arkońska 4, wejście od ul. Broniewskiego 2, III piętro, 

w terminie do dnia 18.06.2019 r. do godz. 14.30


Ofertę wraz z załącznikami i określeniem lokalizacji, której oferta dotyczy (tj. ul. Arkońska 4 lub ul. Sokołowskiego 11 w Szczecinie) przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.
Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularze ofert można pobierać w Dziale Kadr i Płac SPWSZ, poczynając od dnia 07.06.2019 r. lub ze strony internetowej szpitala:
http://spwsz.szczecin.pl/ogloszenia-zamowienia/konkurs-ofert
Z projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadr i Płac SPWSZ, poczynając od dnia 07.06.2019 r.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 r.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert .
W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWSZ, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

OGŁOSZENIE Z DNIA 07.06.2019 r.

ogłoszenie - konkurs 07.06.2019 lekarze.doc 

SWKO 2019.doc 

OFERTA 2019.doc 

 

Wyniki lekarze 07.06.2019.pdf

 

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij