Karta Praw Pacjenta

SZANOWNI PACJENCI
Znajomość niniejszych praw i obowiązków ma zapewnić Panu/Pani
poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w Naszym Szpitalu.
Uczynimy wszystko, aby Pana / Pani satysfakcja
ze świadczonych przez pracowników medycznych usług zdrowotnych była jak najwyższa.

PANA/PANI PRAWA – to:
1. Prawo:
• do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
• w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych - do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
• do żądania od lekarza, pielęgniarki, położnej zasięgnięcia opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego,
• w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia - do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych
2. Prawo do przystępnej, rzetelnej, pełnej informacji:
• o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostyczno-
leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
• o stanie zdrowia w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej,
• o prawach pacjenta oraz ograniczeniach tych praw określonych w odrębnych przepisach,
• o rodzaju i zakresie udzielonych przez szpital świadczeń zdrowotnych;
3. Prawo żądania nieudzielania przez lekarza informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostyczno-leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania w zakresie wskazanym przez pacjenta, wynikach leczenia oraz rokowaniu;
4. Prawo przedstawienia lekarzowi swojego zdania w zakresie otrzymanych informacji;
5. Prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia, wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych u innego lekarza;
6. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych;
7. Prawo do wyrażania zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych; w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla zdrowia pacjenta, pacjent ma prawo do współuczestniczenia
w podejmowaniu decyzji medycznych, w tym wypadku pacjent zgodę na realizację świadczenia zdrowotnego wyraża w formie pisemnej;
8. Prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych w obecności osoby bliskiej; w przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
9. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
10. Prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień w stanie terminalnym;
11. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
12. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych;
13. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
14. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:
• do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami,
• do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej na określonych zasadach.
15. Prawo do opieki duszpasterskiej i poszanowania przekonań religijnych;
16. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie; za rzeczy wartościowe nie oddane do depozytu Szpital nie ponosi odpowiedzialności;
17. Prawo do wystąpienia z wnioskiem/skargą do: Dyrekcji Szpitala, Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Pacjenta, Sekcji Skarg i Wniosków przy ZOW NFZ, Wojewódzkiej Komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych.
18. Pacjentowi nieletniemu
przysługują te same prawa, co pacjentowi dorosłemu, z tą jednak różnicą, że informacja
o stanie zdrowia jest przekazywana również rodzicom lub jego prawnym opiekunom, którzy mają prawo współdecydować w sprawach dotyczących leczenia i pielęgnowania ich dzieci oraz w innych ustaleniach wynikających z pracy oddziału.
Pacjentowi nieletniemu przysługuje prawo do przebywania z nim rodziców lub jego prawnych opiekunów, przy uwzględnieniu pełnej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w Szpitalu przez te osoby. W przypadku, gdy nieletni pacjent ukończył 16r.ż., ma prawo do współuczestniczenia
w podejmowaniu decyzji odnośnie procesu leczenia i pielęgnacji.


PANA/PANI OBOWIĄZKI – to:
1. Przestrzeganie regulaminu porządkowego szpitala – rażące naruszenie regulaminu może skutkować dyscyplinarnym wypisaniem przed planowanym zakończeniem terapii;
2. Przestrzeganie rozkładu dnia w oddziale;
3. Przestrzeganie ogólno przyjętych zasad dobrego wychowania;
4. Przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń i powierzonego sprzętu;
5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
6. Przestrzeganie zakazu: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków na terenie szpitala; manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalację techniczną; fotografowania
i nagrywania hospitalizowanych pacjentów;
7. Ponoszenie kosztów pobytu w szpitalu (od dnia wskazanego przez Dyrektora Szpitala niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych) w przypadku gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego.

ZAŁĄCZNIKI
Zał. nr 1 – Regulamin odwiedzin  ZAŁĄCZNIK nr 1.doc
Zał.nr 1A – Regulamin obowiązujący matki (lub inne osoby z najbliższej rodziny) przebywające całodobowo w oddziale dziecięcym ZAŁĄCZNI nr 1a.docx
Zał. nr 1B – Regulamin odwiedzin w oddziałach/salach intensywnego nadzoru POBIERZ ZAŁĄCZNIK nr 1b
Zał. nr 2 – Zasady sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej na życzenie pacjenta POBIERZ ZAŁĄCZNIK nr 2
Zał. nr 2A – Zgłoszenie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad chorym POBIERZ ZAŁĄCZNIK nr 2
Zał. nr 3 – Zasady regulujące prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej i poszanowania przekonań religijnych POBIERZ ZAŁĄCZNIK nr 3
Zał. nr 4 – Zasady obowiązujące przy wnoszeniu skargi przez pacjentów ZAŁĄCZNIK nr 4.doc
Zał. nr 5 – Zasady pobytu pacjentów w stanach terminalnych POBIERZ ZAŁĄCZNIK nr 5
Zał. nr 6 – Instrukcja postępowania dla pacjentów hospitalizowanych w SPWSZ POBIERZ ZAŁĄCZNIK nr 6

 

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij