Odwiedziny

REGULAMIN ODWIEDZIN

& 1
 1. Odwiedzający mają prawo do codziennych odwiedzin pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych SPWSZ w Szczecinie.
 2. Rodzice/ opiekunowie prawni mają prawo do: całodobowego pobytu przy chorym dziecku w oddziałach pediatrycznych i do opieki pielęgnacyjnej. Pobyt w oddziale rodzice/ opiekunowie uzgadniają z Ordynatorem oddziału/ Lekarzem kierującym oddziałem i Pielęgniarką Oddziałową/ Koordynującą.
 3. Tylko ze względów epidemiologicznych lub na warunki przebywania innych pacjentów kontakt osobisty z pacjentem może być ograniczony w zakresie miejsca jak i czasu.
& 2
 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia.
 2. Ze względów organizacyjnych zaleca się odwiedziny w godzinach popołudniowych, po wykonaniu badań diagnostycznych
 3. W szczególnych przypadkach za zgodą Ordynatora oddziału/ Lekarza kierującego oddziałem lub Lekarza Dyżurnego możliwe są odwiedziny w godzinach nocnych.
 4. Z ogólnego trybu odwiedzin godzinowo wydzielone są sale intensywnego nadzoru, sale pooperacyjne, sale potransplantancyjne (godziny odwiedzin podane są do ogólnej wiadomości odwiedzających w poszczególnych oddziałach Szpitala).
 5. Z ogólnego trybu odwiedzin wyłącza się sale nadzoru poznieczuleniowego.
 6. Pomieszczeniami przeznaczonymi do odwiedzin podane są pokoje badań, dziennego pobytu (świetlice) oraz wyznaczone miejsca znajdujące się w poszczególnych oddziałach Szpitala.
 7. W przypadku ciężko chorych pacjentów, w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta lub zagrożenia epidemiologicznego odwiedziny mogą odbywać się w sali chorych za zgodą lekarza dyżurnego, pielęgniarki dyżurnej.
 8. Osoby przebywające w salach chorych zobowiązane są do ich opuszczenia w czasie wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych.
 9. Odwiedziny nie mogą zakłócać:
  - Procesu diagnostyki, leczenia i pielęgnowania hospitalizowanych w Szpitalu pacjentów,
  - Procesu edukacji hospitalizowanych w Szpitalu dzieci,
  - Prawa innych pacjentów do poszanowania intymności i godności.
 10. Ze względów epidemiologicznych rekomendujemy aby jednego pacjenta w sali chorych odwiedzała jedna osoba, a w szczególnych sytuacjach dwie osoby.
 11. Wszystkie osoby odwiedzające powinny prowadzić higienę rąk przed wejściem do sali pacjenta i niezwłocznie po jego opuszczeniu. Szpital zapewnia swobodny dostęp do prowadzenia właściwej higieny rąk.
 12. Osoby odwiedzające zobowiązane są, w zależności od sytuacji epidemicznej i obowiązujących zaleceń epidemicznych, do stosowania środków ochrony osobistej (maseczki, fartuchy, rękawice ochronne).
 13. Przed i po wykonaniu czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio zobowiązana jest do umycia i dezynfekcji rąk.
 14. Dzieci w wieku do lat 16 mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej i na jej odpowiedzialność.
 15. Mając na uwadze dbałość o zdrowie osób odwiedzających w wieku dziecięcym, wskazane jest ograniczenie czasu ich przebywania w oddziałach szpitalnych.
 16. Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom z objawami infekcji grypowymi dotkniętych chorobą zakaźną, będących w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
& 3

W szpitalu obowiązuje zakaz:

 1. Przynoszenia i przekazywania pacjentom leków bez zgody i wiedzy personelu medycznego.
 2. Manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacją techniczną.
 3. Spożywania alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających, uprawiania gier hazardowych.
 4. Siadania, kładzenia się osób odwiedzających na łóżkach pacjentów.
 5. Zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne.
 6. Fotografowania i nagrywania hospitalizowanych pacjentów.
 7. Przebywania w pomieszczeniach innych niż wyznaczone do odwiedzin pacjentów.
& 4

Osoby odwiedzające pacjentów są zobowiązane do:

 1. Zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Podporządkowania się poleceniom i wskazówkom personelu medycznego.
 3. Stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.
 4. Szanowania mienia szpitalnego.
 5. Odnoszenia się z szacunkiem do personelu i innych pacjentów.
& 5

Obowiązek udzielania informacji o stanie zdrowia hospitalizowanego pacjenta

 1. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Lekarz. W sprawach spornych Ordynator oddziału/ Lekarz kierujący oddziałem.
 2. Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi informacji lub jego przedstawicielowi ustawowemu informacji o jego stanie zdrowia.
 3. Lekarz może udzielić informacji o procesie diagnostyczno-leczniczym innym osobom za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.
 4. Jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej.
  Osobą bliską w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2020, poz. 849) są:
  - krewni do drugiego stopnia (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci i wnuki pacjenta)
  - powinowaci do drugiego stopnia w linii prostej (małżonek, teściowie)
  - osoby pozostające we wspólnym pożyciu,
  - osoby, które pacjent upoważnił.
  - przedstawiciel ustawowy
 5. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie.
 6. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela się osobiście. W sytuacjach szczególnych (np. ze względu na zagrożenie epidemiczne) lekarz może udzielić przez telefon informacji o stanie zdrowia osobie upoważnionej lub w przydatku braku upoważnienia osobie bliskiej po uprzedniej weryfikacji rozmówcy.
& 6
 1. W przypadku niezastosowania się do obowiązujących zasad postępowania bądź uwag personelu medycznego, osoby odwiedzające mogą zostać poproszone o opuszczenie szpitala.
 2. W szczególnych przypadkach naruszenia zasad niniejszego regulaminu, osoby odwiedzające mogą być czasowo lub na stałe pozbawione prawa do korzystania z odwiedzin. Decyzję w tej sprawie podejmuje Ordynator oddziału/ Lekarz kierujący oddziałem lub wyznaczony przez niego lekarz.

 

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij