Świadczenia poza kolejnością

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz świadczenia wysokospecjalistyczne są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Poza kolejnością do świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia mają prawo:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75)
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów
  i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • Kobiety w ciąży
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 


Poza kolejnością, do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów, mają prawo osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24). Pacjenci korzystający z prawa do świadczeń poza kolejnością, nie są umieszczani na listach oczekujących; świadczenia są im udzielane w możliwie najbliższym terminie, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi świadczeniodawcy.

 • Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia, w przypadku rejestracji telefonicznej osoby uprawnione są zobowiązane do podania serii i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia.
 • Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone osobom uprawnionym w dniu zgłoszenia.
 • Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie jest możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
 • W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Pierwszeństwo w korzystanniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych obejmuje cały proces leczenia pacjenta.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij