INFORMACJA DYREKTORA

Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie o wpływie wykonywanej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32 c ust. 2 ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 623), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
wykonywana jest działalność związana z narażeniem, polegająca na:

♦ uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (ogólnodiagnostyczne aparaty rentgenowskie, tomografy komputerowe, angiografy, jezdne aparaty rtg śródoperacyjne z ramieniem C, jezdne aparaty rtg przyłóżkowe);
♦ uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich; 

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg oraz na uruchomienie pracowni rentgenowskich przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych w pracowniach rentgenowskich (decyzja nr 17/20 z dnia 22 stycznia 2020r).

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, odpowiedni pracownicy jednostki zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych (kwartalnych) pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego wokół aparatów rtg potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowniach zabezpieczają osoby pracujące oraz osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby (przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej) liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij