06
03.2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym (lekarze)

Drukuj

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
z siedzibą w Szczecinie, ul. Arkońska 4
ogłasza


K O N K U R S O F E R T


w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.


Przedmiot konkursu:
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej, porad specjalistycznych oraz dyżurów medycznych w oddziałach, poradniach i pracowniach SPWSZ, w specjalności:

1. Anestezjologia i intensywna terapia
2. Choroby wewnętrzne
3. Choroby płuc
4. Choroby zakaźne
5. Endokrynologia
6. Gastroenterologia
7. Geriatria
8. Kardiologia dziecięca
9. Medycyna ratunkowa
10. Neurologia


2. Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Otolaryngologii dla Dorosłych i Dzieci.
3. Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale dziecięcym
4. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę w Poradni Endokrynologicznej
5. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny nuklearnej w Pracowni Scyntygrafii

Udzielający zamówienia dopuszcza oferty od lekarzy w trakcie specjalizacji.


Kryteriami oceny ofert będą :
1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
2. kwalifikacje oferenta
3. cena

Umowy zostaną zawarta na okres do 25 miesięcy.


Oferty należy składać w Sekretariacie SPWSZ w Szczecinie, ul. Arkońska 4, wejście od ul. Broniewskiego 2, III piętro,
w terminie do dnia
14.03.2019 r. do godz. 14.30
Ofertę wraz z załącznikami i określeniem lokalizacji, której oferta dotyczy (tj. ul. Arkońska 4 lub ul. Sokołowskiego 11 w Szczecinie) przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.
Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularze ofert można pobierać w Dziale Kadr i Płac SPWSZ, poczynając od dnia 06.03.2019 r. lub ze strony internetowej szpitala:


http://spwsz.szczecin.pl/ogloszenia-zamowienia/konkurs-ofert


Z projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadr i Płac SPWSZ, poczynając od dnia 06.03.2019 r.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert nastąpi w dniu 18.03.2019 r.


Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert .

W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWSZ, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

OGŁOSZENIE Z DNIA 06.03.2019 r.

ogłoszenie - konkurs 06.03.2019 lekarze.doc

OFERTA 2019.doc

SWKO 2019.doc 

 

Wyniki lekarze.pdf

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij