02
04.2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym (lekarze)

Drukuj

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

z siedzibą w Szczecinie, ul. Arkońska 4

ogłasza


K O N K U R S O F E R T


w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.


Przedmiot konkursu:


  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej, porad specjalistycznych oraz dyżurów medycznych w oddziałach, poradniach i        pracowniach SPWSZ, w specjalności:  

          1. Anestezjologia i intensywna terapia
          2. Choroby wewnętrzne
          3. Choroby zakaźne
          4. Endokrynologia
          5. Gastroenterologia
          6. Medycyna ratunkowa
          7. Neurologia
          8. Pediatria


  2. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę w Poradni Endokrynologicznej


  3. Konsultacje z zakresu hematologii

Udzielający zamówienia dopuszcza oferty od lekarzy w trakcie specjalizacji.


Kryteriami oceny ofert będą :


  1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
  2. kwalifikacje oferenta
  3. cena

Umowy zostaną zawarte na okres do 24 miesięcy.

Oferty należy składać w Sekretariacie SPWSZ w Szczecinie, ul. Arkońska 4, wejście od ul. Broniewskiego 2, III piętro, 

w terminie do dnia 08.04.2019 r. do godz. 14.30


Ofertę wraz z załącznikami i określeniem lokalizacji, której oferta dotyczy (tj. ul. Arkońska 4 lub ul. Sokołowskiego 11 w Szczecinie) przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.


Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularze ofert można pobierać w Dziale Kadr i Płac SPWSZ, poczynając od dnia 02.04.2019 r. lub ze strony internetowej szpitala:


http://spwsz.szczecin.pl/ogloszenia-zamowienia/konkurs-ofert


Z projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadr i Płac SPWSZ, poczynając od dnia 02.04.2019 r.


Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert nastąpi w dniu 12.04.2019 r.


Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert .


W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.


Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWSZ, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

OGŁOSZENIE Z DNIA 02.04.2019 r.

 

ogłoszenie - konkurs 02.04.2019 lekarze.doc 

SWKO 2019.doc 

OFERTA 2019.doc 

 

Wyniki lekarze 02.04.2019.pdf

 

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij