14
01.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej, porad specjalistycznych oraz dyżurów medycznych w oddziałach, poradniach i pracowniach SPWSZ

Drukuj

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
z siedzibą w Szczecinie, ul. Arkońska 4
ogłasza
K O N K U R S O F E R T
w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.
Przedmiot konkursu:
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej, porad specjalistycznych oraz dyżurów medycznych w oddziałach, poradniach i pracowniach SPWSZ, a także konsultacji w specjalności:

• Medycyna ratunkowa

2. Pełnienie dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym


Udzielający zamówienia dopuszcza oferty od lekarzy w trakcie specjalizacji.


Kryteriami oceny ofert będą :
1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
2. kwalifikacje oferenta
3. cena

Umowy zostaną zawarte na okres do 32 miesięcy.


Oferty należy składać w Sekretariacie SPWSZ w Szczecinie, ul. Arkońska 4, wejście od ul. Broniewskiego 2, III piętro,
w terminie do dnia 14.01.2021 r. do godz. 14.30


Ofertę wraz z załącznikami i określeniem lokalizacji, której oferta dotyczy (tj. ul. Arkońska 4 lub ul. Sokołowskiego 11 w Szczecinie) przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.


Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularze ofert można pobierać w Dziale Kadr i Płac SPWSZ, poczynając od dnia 12.01.2021 r. lub ze strony internetowej szpitala:

http://spwsz.szczecin.pl/ogloszenia-zamowienia/konkurs-ofert 


Z projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadr i Płac SPWSZ, poczynając od dnia 12.01.2021 r.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert nastąpi w dniu 15.01.2021 r.


Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert .
W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWSZ, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

OGŁOSZENIE Z DNIA 12.01.2021 r.

Wyniki konkursu ofert 12.01.2021 lekarze.doc

 

OFERTA 2021.doc

ogłoszenie - konkurs 12.01.2021 lekarze.doc

SWKO 2021.doc

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij