08
10.2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie badań z zakresu scyntygrafii na rzecz pacjentów SPWSZ w Szczecinie

Drukuj

OGŁOSZENIE


Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618 j.t. z późn. zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

  1. wykonywania badań z zakresu scyntygrafii

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY:
Umowa zostanie zawarta na okres od 1 listopada 2019r. do 31 października 2022r.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 17.10.2019 do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:

„Oferta konkursowa na świadczenie usług zdrowotnych dla SPWSZ w zakresie:
……………………………………………………..........…………………………………………………………..
(określić rodzaj postępowania)
nie otwierać przed ………….. godz. …………
liczba stron …………
(liczba zapisanych stron/kart umieszczonych w kopercie)”.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub nadane jako przesyłka pocztowa, niezależnie od daty nadania, nie będą rozpatrywane, jeżeli wpłyną do Kancelarii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego po terminie określonym do ich złożenia.


MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w Sali Konsultacyjnej Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 11, III piętro, w dniu 18.10.2019 r. o godz.1300 .


TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.


MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI:

  1. Oferenci w zakresie Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert mogą zgłaszać pisemnie pytania za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną na adres: witulska@spwsz.szczecin.pl, faksem pod nr. 91 8139009 lub składać osobiście w Kancelarii SPWSZ w Szczecinie.

  2. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, będą niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej SPWSZ w Szczecinie: www.spwsz.szczecin.pl.
uniważnienie postępowania konkursowego.pdf

 

ogłoszenie.pdf

 

SWKO.pdf

 

Załączniki do SWKO.docx

 

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij