24
08.2009

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SPRZĄTANIE

Drukuj
 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie sprzątania generalnego  pomieszczeń  Poradni specjalistycznych , Oddziału Otolaryngologii dla Dzieci  i Dorosłych z blokiem operacyjnym  w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ulicy Arkońskiej 4  w Szczecinie.

-  Wielkość powierzchni 4 391,16 m2, w tym ;

-  Wielkość powierzchni do akrylowania  1574,54 m2

-  Wielkość powierzchni okien  262,16 m2

-  Umywalki  80 sztuk 

-  Muszle klozetowe  22 sztuki

-  Drzwi  85 sztuk

1. Termin składania ofert: 27.08.2009 roku do godziny 14.00 w Kancelarii w bud. Dyrekcji.

2. Czas trwania umowy: jednorazowo

3. Wymagane dokumenty:

3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji   działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

3.2. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony  od OC w zakresie prowadzonej działalności.

3.3. Oferta cenowa.

4. Kryteria oceny oferty:

Cena brutto  - 100%

5. Osobą uprawnioną do udzielania dodatkowych informacji jest:

Pani Bożena Truszczyńska tel. 091/813-95-75

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij