Geriatria

 

 

PROJEKT: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych” 

DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA KWOTĄ 1.044.025,23 zł

 

 

Wartość wydatków ogółem: 11.178.795,13 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 10.440.252,46 zł w tym: środki wspólnotowe: 8.352.201,96 zł

Budżet Państwa:   1.044.025,23 zł


Przedmiot projektu:

przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku A oraz w obrębie klatek schodowych, modernizacja dwóch klatek schodowych oraz dwóch dźwigów szpitalnych, modernizacja łącznika do budynków C i M, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi na potrzeby Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych;
zakup niezbędnego wyposażenia oraz aparatury i sprzętu medycznego.
Cel projektu: zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej.
Korzyści dla użytkowników infrastruktury związane z realizacją projektu to przede wszystkim:

- podniesienie jakości i skuteczności świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki nad pacjentem w podeszłym wieku,
- usprawniony dostęp do kompleksowej opieki geriatrycznej, zapewniającej otrzymanie przez pacjenta optymalnej dla niego terapii,
- skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, a także zmniejszenie ryzyka jego powrotu do szpitala,
- poprawa warunków bytowych pacjentów,
- poprawa efektywności organizacji pracy personelu medycznego.

Potrzeba realizacji projektu istniała od wielu lat. Oddział Geriatrii i Przewlekle Chorych znajduje się w budynku „A”, który od bardzo długiego czasu nie podlegał gruntownym remontom. Konieczność modernizacji budynku wynikała z niedostosowania obiektu do obowiązujących wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia szpitala. Ponadto Oddział korzystał z mocno wyeksploatowanego sprzętu i wyposażenia. Dzięki środkom pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego udało się diametralnie zmienić ten stan rzeczy.
Umowa z Województwem Zachodniopomorskim w ramach RPO WZ 2014-2020 zawarta została 17 grudnia 2017r., niemniej jednak prace projektowe i przygotowawcze rozpoczęły się jeszcze w roku 2015.

Projekt realizowany był etapowo.

Pierwszy etap obejmował przebudowę pomieszczeń na I piętrze budynku „A” oraz przebudowę pomieszczeń w sąsiedztwie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach na potrzeby nowego węzła komunikacji pionowej, obejmującego żelbetową klatkę schodową i dźwig szpitalny. W ramach tego etapu zakupione zostało również niezbędne wyposażenie oraz sprzęt medyczny.

Drugi etap polegał na modernizacji drugiej klatki schodowej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanego Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych oraz modernizacji dźwigu, łącznika znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanego Oddziału, łączącego budynek „A” z budynkami „C” i „M” (Centrum Diagnostyki Obrazowej) oraz pomieszczeń towarzyszących.

Projekt został zrealizowany i obecnie Oddział spełnia wszystkie wymagania prawne, techniczne (w tym przeciwpożarowe) oraz organizacyjne i jest przystosowany do potrzeb hospitalizacji pacjentów w podeszłym wieku.

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij